top of page

Introduktion til flow

Ledelse af flow-effektive organisationer refererer til evnen til at optimere arbejdsprocesser og systemer med henblik på at skabe et smidigt og effektivt arbejdsflow.

 

Dette inkluderer at identificere og fjerne flaskehalse og unødvendige procedurer, så medarbejderne kan arbejde mere effektivt og produktivt. Ledelsen skal skabe en kultur, hvor medarbejderne har klare mål og forventninger, og hvor der er fokus på samarbejde og kontinuerlig forbedring.

Ledelse af flow-effektive organisationer betyder også at have en proaktiv tilgang til problemløsning og innovation, samt at være i stand til at tilpasse og optimere arbejdsprocesser i takt med ændringer i markedet og teknologiske udviklinger. Det handler om at sikre, at organisationen kan tilpasse sig ændrede forhold og opnå konkurrencefordele.

 

Hvilken effekt har flow - for medarbejdere og for ledere?

Organisationer, der leverer komplekse ydelser, er ofte afhængige af et stærkt samarbejde og en integreret tilgang til ledelse. Dette indebærer at skabe et miljø, hvor medarbejdere føler sig værdsat og lyttet til, hvor der er plads til dialog og refleksion, og hvor der er fokus på at opbygge tillid og motivation - Selvledelse/ naturligvis også i ledelsesteams. 

Flow-effektivitet vs 'arbejde i flow'I flow-effektive organisationer har vi fokus på at gøre den vej et produkt har til køberen/borgere/brugere så enkel og kort som mulig.

I Klog på Flow-initiativet understøtter vi ledelsesteams og medarbejdere i, sammen, at skabe gode betingelser for flow-effektivitet. Og vi oplever ofte, at en af gode effekter er, at der bliver bedre muligheder for at skabe plads til at arbejde i flow-tilstand - sammen og hver for sig.

Begrebet flow kan også forstås i betydningen af en flow-tilstand - en mental tilstand præget af en følelse af fuldstændig fordybelse og koncentration om en aktivitet, hvilket gør processen tilfredsstillende og behagelig. nævne regenerativ ledelse og ledelsesløsledelse​...?

FAQ: Flow-effektive organisationer

Hvad er flow-effektivitet? 

Flow-effektive organisationer har struktureret deres arbejdsprocesser, så de understøtter medarbejdernes mulighed for at opnå flow. Dette kan indebære klare mål, feedbackmekanismer, muligheder for personlig udvikling, autonomi og en kultur, der fremmer samarbejde og engagement.

Hvad er fælles værdibaseret prioritering?

I flow-effektive organisationer refererer **fælles værdibaseret prioritering** til en tilgang, hvor beslutninger træffes baseret på organisationens overordnede mål og værdier for at understøtte flydende og effektive arbejdsprocesser. Dette indebærer at sikre, at ressourcer og indsats fokuseres på opgaver, projekter eller initiativer, der bedst understøtter organisationens strategiske mål og værdier. Ved at prioritere arbejdsopgaver i overensstemmelse med organisationens fælles værdier kan man opretholde en sammenhængende og optimal arbejdsstrøm, der fremmer effektivitet og resultatopnåelse.

Hvorfor fokusere på flaskehalse?

I en flow-effektiv organisation fokuseres der ofte på flaskehalse, fordi de udgør de punkter i arbejdsprocessen, hvor opgaver eller ressourcer ophobes og forårsager forsinkelser eller ineffektivitet i arbejdsflowet. Ved at fokusere på flaskehalse kan organisationen identificere potentielle områder for forbedring, implementere løsninger og optimere arbejdsflowet for at sikre, at opgaver flyder jævnt gennem hele organisationen. Dette kan bidrage til at minimere ventetid, forbedre produktiviteten og øge organisationsydelsen som helhed.

Hvorfor interesere sig for 70% kapacitet?

Ved at holde arbejdsprocesserne under 70% kapacitet har organisationen mulighed for at absorbere variationer i arbejdsbelastningen, hvilket bidrager til at opretholde et jævnt og effektivt arbejdsflow. Princippet stammer fra Lean Management-filosofien og er en metode til at sikre, at organisationen kan håndtere ændringer i efterspørgsel og bibeholde en optimal drift.

Hvad dækker begrebet resiliens over?

Når man taler om resiliente medarbejdere, ledere og organisationer, refererer man til evnen hos disse enkeltpersoner og grupper til at modstå og komme sig efter modgang og udfordringer i arbejdslivet. Resiliente medarbejdere og ledere er i stand til at håndtere stress, pres og forandringer på en konstruktiv måde, og de kan bevare deres mentale og følelsesmæssige trivsel selv i krævende situationer. I Klog på Flow taler vi ofte om, at "resiliens, er noget, vi giver til hinanden". Det vil sige, at vi, sammen, skaber betingelsen for at kunne støtte hinanden, give plads, se muligheden for at træde til og holde fast i at bidrage til en sund og bæredygtig arbejdsplads og opnå gode resultater.

Hvorfor er transparens i opgavestyring et vigtigt redskab?

Transparens i opgavestyring skaber klarhed, tillid og samarbejde mellem medarbejdere og i teams. Når der er åbenhed og gennemsigtighed omkring opgaver, deadlines, ressourcer og arbejdsprocesser, kan medarbejderne bedre forstå, hvordan deres arbejde passer sammen med resten af organisationen og hvilken rolle de spiller i at nå organisationens mål. Transparens i opgavestyring hjælper med at mindske forvirring, misforståelser og konflikter, da alle har adgang til de samme oplysninger og kan se, hvad der foregår i organisationen. Dette skaber et miljø, hvor medarbejdere føler sig informerede, involverede og motiverede til at yde deres bedste. Desuden øger transparens i opgavestyring også effektiviteten og produktiviteten i organisationen, da det gør det lettere at planlægge, prioritere og koordinere opgaver og ressourcer. Medarbejdere kan se, hvad deres kollegaer arbejder på, og kan derfor bedre samarbejde, undgå overlapning og optimere arbejdsprocesserne.

Hvordan hænger flow-effektivitet sammen med ledelse i kompleksitet og relationel ledelse?

Når vi taler om ledelse i organisationer, der leverer komplekse ydelser, er det vigtigt at forstå det relationelle ledelsesaspekt. Relationel ledelse handler om at opbygge og vedligeholde sunde og tillidsfulde relationer både internt i organisationen og eksternt med kunder og interessenter. Dette er særligt vigtigt, når man leverer komplekse ydelser, da det kræver tæt samarbejde og kommunikation på tværs af forskellige faglige discipliner og aktører. Organisationer, der leverer komplekse ydelser, er ofte afhængige af et stærkt samarbejde og en integreret tilgang til ledelse. Dette indebærer at skabe et miljø, hvor medarbejdere føler sig værdsat og lyttet til, hvor der er plads til dialog og refleksion, og hvor der er fokus på at opbygge tillid og motivation. Relationel ledelse er med til at styrke samarbejdet og bidrage til en mere effektiv og innovativ organisation, der kan imødekomme de komplekse udfordringer og krav, der følger med levering af komplekse ydelser.

Banner stor doghnut_edited.png

Meld dig til en masterclass

Ledelse af flow, resiliens og engagement

Øg din viden og styrk din evne til at lykkes i praksis med floweffektiv ledelse i din organisation

Som deltager får du praktisk hjælp og sproglige begreber til at være en mere effektiv repræsentant og ambassadør for den forandring m.h.t. til floweffektiv ledelse, du ønsker at se i din organisation. 

 Masterclass  ⎟ 1 dag  ⎟ København 

Her sætter vi samtale-papiret ind i stedet
Fire eksperimenter til at komme i gang med at tale om flow-effektivitet:

1. Definér klare mål og forventninger:

Find en makker,  skriv journal-læs vores blogindlæg for mere

2. Afprøv transparens i den fælles planlægning

Minieksperiment med fælles samtaler - eller kortlæg alle de tasks, der indgår i en fælles opgave, diskuter, hvad I lærer af at se listen, og hvor der er forbedringsmuligheder

3. Identificér og fjern forhindringer:

Indkald til en brainstorming-session og opfordr teamet til at komme med forslag til, hvad der kan forbedres. Skab en åben og positiv atmosfære, hvor alle kan deltage og bidrage.

4. Skab en kultur for løbende forbedringer:

Opfordr teamet til at reflektere over et afsluttet projekt og komme med konstruktiv feedback og forslag til, hvordan processen kan optimeres. Vis, at du værdsætter deres input og er åben for at implementere forbedringer.

bottom of page